fbpx

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU sklep.urbandance.pl

 1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.urbandance.pl prowadzonego przez: Mosaico Michalak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi 90-402 oraz korzystania z dostępnych w nim Produktów.
  2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
   2. Produkt – produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
   3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.urbandance.pl/index.php/regulamin;
   4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.urbandance.pl, z wykorzystaniem którego Klient otrzymuje dostęp do Produktów;
   5. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem, a Klientem z wykorzystaniem Sklepu;
   6. Właściciel – Mosaico Michalak Spółka Jawna, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
   7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
  3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
  4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto.
 2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
  1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie dokonując rejestracji swojego konta podając: Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
  2. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
  3. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia dostęp do jego zamówień w zakładce Moje Konto.
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Sklepu.
  2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
  3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz danych do faktury.
  4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
  5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o możliwościach odstąpienia od umowy.
  6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub równoważnego.
  7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
  8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  9. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
  10. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
  11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.
 4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
  1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
  2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura przesyłana drogą elektroniczną.
  3. Klient dokonuje płatności za zakupione Produkty w następujący sposób: w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia Klient zostaje przekierowany ze Sklepu na stronę operatora PayNow.
  4. Płatności są obsługiwane przez spółkę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-082 przy ul. Senatorskiej 18.
  5. Zamówienia na Produkty elektroniczne, w tym dostęp do szkoleń i kursów on-line realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysłanie kodu umożliwiającego skorzystanie z Produktu w wiadomości e‑mail. Wiadomość wysyłana jest na wskazany podczas zamówienia adres e-mail. Wysyłka kodu następuje po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności, jednak nie później niż termin realizacji zamówienia.
  6. Dla produktów realizowanych on-line, Klient dostaje kod dostępu do dołączenia do usługi w wybranym czasie i godzinach.
  7. Klient realizuje usługę na platformie wskazanej przez Sklep.
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
  2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
  3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
  2. Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
  3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
  4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
   1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
   2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
   3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
   4. dostęp do Internetu,
   5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres reklamacje@urbandance.pl
   6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.
 8. PRAWA AUTORSKIE
  1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim.
  2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Sklepie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
  3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2020 roku.
  6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.